Friday, July 23, 2010

V magazine, Dior shoot in studio